Priyanka Chopra

Priyanka Chopra

დაბადების თარიღი : 1982-07-18